Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise zu Veranstaltungen in der Niederlausitz:

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e V.

 

Serbska cerkwina pratyja za Dolnu Łužycu 2018 – nacerjenje

Wendischer Kirchenkalender 2018 – Entwurf

2018 470. wrośenica pśełožka Nowego testamenta do serbskeje rěcy wót Mikławuša Jakubicy

– 470. Jahrestag der Übersetzung des Neuen Testament ins Wendische von Mikławuš Jakubica

2018 300. wrośenica hudaśa „Trjebulskego katechizma” wót Krystofa Gabriela Fabriciusa

– 300. Jahrestag de Ausgabe des "Triebeler Katechismus" von Krystof Gabriel Fabricius

 

24.01.2018 16:30 chóśebuski Ewangelski centrum: prědne pósejźenje pśedsedarstwa STSRC

– Evangelisches Zentrum Cottbus: erste Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der

wendischen Sprache in der Kirche e. V.

 

02.02.2018 250. pósmjertny źeń J. G. Hauptmanna – 250. Todestag von J. G. Hauptmann

 

13.02.2018 zapust - Fastnacht

 

14.02.2018 pódjebnica/popelna srjoda – Aschermittwoch

 

18.02.2018 (prědna njeźela spótnego casa – invokavit)* 10:00* Wjerbno: serbsko-nimska

namša we (*naraźone) – Werben: wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

 

28.02.2018 17:00 Centrum za dialog a pśeměnjenje w Kórjenju: pósejźenje Pśirady za serbske

wósadne žywjenje pśi EKBO – Zentrum für Dialog und Wandel Kahren: Sitzung des EKBOBeirats

für wendisches Gemeindeleben

 

08.03.2018 16:30 chóśebuski ewangelski centrum: pósejźenje pśedsedarstwa STSRC

– Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

 

25.03.2018 bałabnica – palmarum - Palmsonntag

 

29.03.2018 źeń hustajenja Bóžego blida – zeleny stwórtk – Gründonnerstag

 

30.03.2018 śichy pětk – Karfreitag

 

31.03.2018 zakurjona sobota – Karsamstag

 

01.04.2018 (jatšownica) Popojce: do z. 6 jatšowne spiwanje, pótom dwójorěcna nabóžnina

Papitz: bis 6 Uhr Ostersingen, im Anschluss zweisprachige Andacht

 

02.04.2018 (drugi jatšowny swěźeń) 09:30 Picnjo: serbska jatšowna namša

– Peitz: wendischer Ostergottesdienst

 

22.04.2018 (tśeśa njeźela pó jatšach/jubilate) 09:00 (abo 10:30) Dešno: serbska namša

– Dissen: wendischer Gottesdienst

 

10.05.2018 stupny stwórtk – Himmelfahrt

 

13.05.2018 25. wrośenica nowozałoženja Maśice Serbskeje w Chóśebuzu

– 25. Jahrestag der Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus

 

19.05.2018 19:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Noc wótwórjonych cerkwjow, Serbske reje z

tereminom, program z K. Eykec a kupku Serbska reja

– Oberkirche Cottbus: Nacht der offenen Kirchen in Cottbus, Musikprogramm Wendische Tänze

mit dem Theremin, Programm mit C. Eyck und der Gruppe „Serbska Reja”

 

20.05.2018 swětki – Pfngsten

 

20.05.2018 70. pósmjertny źeń B. Šwjele, huswěśenje* nowohugótowanego rowa na

chóśebuskem pódpołnocnem kjarchobje (*planowany termin) – 70. Todestag vom B. Šwjela,

Einweihung* des neugestalteten Grabes auf dem Nordfriedhof Cottbus (*geplanter Termin)

 

21.05.2018 (drugi swětkowny swěźeń) 14:00 Turjej: Swětkowna namša

– Tauer: wendischer Pfngstgottesdienst

 

03.06.2018 Hodźij: Serbski cerkwiny źeń – Göda: Sorbischer Kirchentag

 

10.06.2018 (druga njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Hochoza: serbsko–nimska namša

(*naraźone) – Drachhausen: wendisch–deutscher Gottesdienst (*Planung)

 

24.06.2018 sw. Jana – Johannis

 

01.07.2018 (pěta njeźela pó swětej Tšojosći)* 10:00* Chóśebuz: serbska šulska namša

(*naraźone) – Cottbus: wendischer Schulgottesdienst (*Planung)

 

15.07.2018 (sedyma njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Zły Komorow: ekumeniska serbsko–

nimska namša (*naraźone)

– Senftenberg: ökumenischer wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

 

14.08.2018 200. narodny źeń J. C. F. Zwahra – 200. Geburtstag von J. C. F. Zwahr

 

18.08.2018 Wuježk: serbske familijowe drogowanje a dwórowy swěźeń

– Wuischke: sorbische Familienwanderung und Hoffest

 

19.08.2018 (dwanasta njeźela pó swětej Tšojosći)* 10:00* Serbska cerkwja we Wětošowje:

serbsko–nimska namša

– Wendische Kirche Vetschau: wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

 

02.09.2018 (styrnasta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: 250.

serbska namša nowšego casa, 30 lět źěłoweje kupki „Serbska namša”, prezentacija

elektroniskego hudaśa Serbskeje biblije 1868/2018

– Oberkirche Cottbus: 250. wendischer Gottesdienst neuerer Zeit, 30 Jahre AG „Wendischer

Gottesdienst”, Präsentation der elektronischen Ausgabe der Wendischen Bibel 1868/2018

 

09.09.2018 Dešno błośański cerkwiny źeń – Dissen Spreewaldkirchentag

 

26.09.2018 17:00 Ewangelski centrum w Zgórjelcu: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO

– Evangelisches Zentrum Görlitz: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben

 

14.10.2018 15:00 cerkwja sw. Pětša w Zgórjelcu: rozžognowanje z Martinom Herchom a

zapokazanje nowego hušego promšta – Peterskirche Görlitz: Verabschiedung Martin Herche

und Einführung des neuen Generalsuperintendenten

 

31.10.2018 (źeń reformacije) 10:00 Janšojce: serbska namša

– Jänschwalde: wendischer Gottesdienst

 

31.10.2018 14:00 zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa

– Mitgliederversammlung des Sorbischen evangelischen Vereins

 

21.11.2018 pokutna srjoda – Buß- und Bettag

 

25.11.2018 njeźela zamrětych – Totensonntag

 

01.12.2018 14:00 chóśebuski Měsćański muzej: wólbna zgromaźina Spěchowańskego

towaristwa za serbsku rěc w cerkwi. z. t. – Stadtmuseum Cottbus: Wahlversammlung des Vereins

zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

 

02.12.2018 prědna njeźela pśichoda – erster Sonntag im Advent

 

25.12.2018 (gódownica) 10:00 chóśebuska Serbska cerkwja: serbska gódowna namša

– Klosterkirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst

 

26.12.2018 400. pósmjertny źeń A. Mollerusa – 400. Todestag von A. Moller